image banner
Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
93 -KH/ĐUK 10/04/2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
Lượt xem: 215
Tải về 11
18-QĐ/TU 01/11/2022 Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
Lượt xem: 133
Tải về 0
586/KH-UBND 22/08/2022 Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025
Lượt xem: 118
Tải về 1
80-QĐ/TW 18/08/2022 Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
Lượt xem: 123
Tải về 0
02-CT/ĐUK 02/08/2022 Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường công tác quản lý đảng viên, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong các tổ chức cơ sở đảng
Lượt xem: 139
Tải về 4
21-NQ/TW 16/06/2022 Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
Lượt xem: 98
Tải về 0
100 KH/TU 18/05/2022 Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”
Lượt xem: 168
Tải về 1
100-KH/TU 18/05/2022 Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vân đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Lượt xem: 129
Tải về 0
31-KH/BTGTU 01/03/2022 Kế hoạch thực hiện các kết luận, quy định hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) trên lĩnh vực lý luận, chính trị tư tưởng; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị
Lượt xem: 125
Tải về 0
5251/QĐ-UBND 31/12/2021 Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 204
Tải về 0
12
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement