image banner
 • Cán bộ, đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một nội dung cơ bản, hệ trọng của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Để góp phần phản bác, đẩy lùi những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch, vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng là mỗi cán bộ, đảng viên phải thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, đi đầu trong bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

 • Khắc phục tình trạng cán bộ né việc, né trách nhiệm

  Mặc dù lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã chỉ đạo quyết liệt để khắc phục, tuy nhiên tình trạng trên vẫn chưa chấm dứt. Do đó, cần có những giải pháp quyết liệt hơn nữa để làm thay đổi nhận thức, thái độ của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng thời kiên quyết thay thế những cán bộ thiếu trách nhiệm, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

 • Chế độ một Đảng cầm quyền không phải nguyên nhân của tham nhũng

  Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tại Việt Nam những năm gần đây đã đạt kết quả quan trọng, tạo cơ sở, nền tảng vững chắc trong xây dựng hệ thống chính trị, môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh, củng cố được niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ, được quốc tế đánh giá cao.

 • Tự tu chỉnh, “đánh thắng kẻ địch bên trong của mỗi chúng ta"

  Biểu hiện suy thoái hàng đầu về đạo đức, lối sống đã được Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng chỉ ra là: “Cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể; ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình”. Vì vậy, đấu tranh đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân là góp phần làm trong sạch hóa, lành mạnh hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay.

 • Con người, văn hóa - nguồn lực “gốc” để phát triển đất nước theo tinh thần Đại hội XIII

  Mọi sự phát triển, mọi nguồn lực cho sự phát triển của quốc gia - dân tộc cũng không nằm ngoài đích hướng tới cao nhất và cuối cùng là vì con người, nâng cao toàn diện chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của con người. Phát triển con người để nâng tầm văn hóa. Phát triển văn hóa để hoàn thiện phẩm chất, giá trị con người.

 • Phê phán quan điểm: “Thanh đảng là thanh trừng, đấu đá nội bộ”

  Thanh đảng” và “thanh trừng, đấu đá nội bộ ” là hai vấn đề khác nhau, nhưng các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lại đánh tráo khái niệm, tìm sợi dây vô hình để liên kết điều đó lại với nhau, nhằm xuyên tạc quan điểm của V.I.Lênin về “Thanh đảng”, tư tưởng Hồ Chí Minh về “tẩy trừ” những cán bộ, đảng viên đã “hủ hóa”, phủ nhận nguyên tắc đoàn kết thống nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam và kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian qua. Bài viết góp phần vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị,từ đó đưa ra các luận cứ để phản bác quan điểm sai trái cho rằng “Thanh đảng là thanh trừng, đấu đá nội bộ”.

 • Chứng tỏ chưa hiểu cách mạng vô sản!

  Trên mạng xã hội xuất hiện những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị Chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Những kẻ vội chê bai chủ nghĩa cộng sản, phủ nhận Chủ nghĩa xã hội hiện thực, chứng tỏ chưa hiểu về cách mạng vô sản và tuyệt nhiên chưa bao giờ biết về Chủ nghĩa xã hội!

 • Xô Viết - Nghệ Tĩnh - mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam

  Xô viết Nghệ - Tĩnh là đỉnh cao của cao trào cách mạng 1930-1931, một sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam; khẳng định mối liên minh giữa giai cấp công nhân và nông dân Việt Nam trong tiến trình đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 93 năm sau, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Xô viết Nghệ - Tĩnh vẫn vẹn nguyên giá trị thời sự.

 • Xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm trong cán bộ, đảng viên

  Việc xây dựng, hình thành văn hóa liêm chính, tiết kiệm của cán bộ, đảng viên được xem là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Điều này được nhấn mạnh trong cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 • Nâng cao hiệu quả việc học tập lý luận chính trị của cán bộ công chức hiện nay

  Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ đã chỉ ra 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó có biểu hiện thứ ba: “Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.

Video clip
 • Ủy viên BTV Tỉnh ủy Nguyễn Thị Kim Chi nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
 • Đang online: 16
 • Hôm nay: 1119
 • Trong tuần: 9 292
 • Trong tháng: 36 616
 • Tất cả: 673901