image banner
Văn phòng UBND tỉnh: Đổi mới công tác văn phòng, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ
Lượt xem: 1390

Chiều 29/12, Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Đặng Thanh Tùng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh có 11 chi bộ; 98 đảng viên (trong đó, có 4 đảng viên dự bị). Trong năm, Đảng bộ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; tập thể đoàn kết cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh nhà.

Đ/c Đặng Thanh Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì hội nghị

Năm 2021, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp trên các lĩnh vực, giúp UBND tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn đối với các ngành, lĩnh vực; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chỉ đạo thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; công tác hành chính, quản trị được đảm bảo thường xuyên, chu đáo, đúng luật, hiệu quả…

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh thực hiện thường xuyên, liên tục, kịp thời tổ chức quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhận thức đúng đắn quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng để từ đó vận dụng cụ thể vào từng lĩnh vực được giao. Về công tác tổ chức xây dựng đảng, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý, điều hành hoạt động của Đảng bộ theo quy định của Điều lệ Đảng, mọi vấn đề được đưa ra thảo luận công khai, dân chủ trong Đảng bộ, biểu quyết trong tập thể Đảng bộ, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao; mặt khác cũng luôn lắng nghe, tôn trọng ý kiến của đảng viên và quần chúng, giải quyết kịp thời các kiến nghị theo đúng quy định. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng cơ quan văn hóa và hoạt động của các đoàn thể luôn được Đảng bộ chú trọng triển khai thực hiện tốt…

Năm 2022, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh xác định Chủ đề: Tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đảng bộ sẽ tập trung thực hiện công tác lãnh đạo cơ quan xây dựng và thực hiện hoàn thành kế hoạch hoạt động năm 2022; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND, của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; phối hợp tốt với các ngành, địa phương tham mưu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện hoàn thành các chi tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2020- 2025 của tỉnh đạt kết quả cao...

*/ Trong chiều cùng ngày, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2022. Đồng chí Đặng Thanh Tùng – Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh cùng các đồng chí Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh: Đào Quang Thiền, Đinh Hồng Vinh, Chu Hữu Bằng, Nguyễn Thị Mai Thương đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Trong năm 2021, Văn phòng UBND tỉnh đã hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức đề ra; thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, Nội quy, Quy chế cơ quan, công đoàn, công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng nội bộ cơ quan. Công đoàn đoàn kết thống nhất, xây dựng nếp sống văn hoá nơi công sở, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Đ/c Đinh Hồng Vinh – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tổng kết công tác chuyên môn năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh

Tập thể Văn phòng UBND tỉnh luôn đoàn kết, cộng sự, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và các nguyên tắc làm việc. Công tác chỉ đạo, điều hành có nhiều đổi mới, hiện đại hóa phương thức làm việc, ứng phó hiệu quả với tình huống cấp bách, đột xuất phát sinh, đặc biệt là đại dịch COVID-19, linh hoạt áp dụng các cách thức giải quyết công việc để xử lý hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đ/c Đào Quang Thiền – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch Công đoàn báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2021

Văn phòng đã kịp thời quán triệt, thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Văn phòng đã thực hiện tốt nhiệm vụ, trọng tâm là công tác tham mưu, phục vụ sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính (CCHC), trong đó chú trọng thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; xác định rõ chủ đề năm 2021 là năm “Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính”; thực hiện phương châm: “Nhanh - Đúng - Hiệu quả” trong tham mưu, giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân và doanh nghiệp. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn nâng cao chất lượng tham mưu theo phương châm chuyển từ “giải thích, giải trình” sang “giải pháp, giải quyết”, gắn trách nhiệm của người đứng đầu và gắn với đánh giá kết quả thi đua cuối năm. Cổng thông tin điện tử đã thực hiện tốt công tác quản lý, quản trị, vận hành các hệ thống thông tin. Cổng dịch vụ công trực tuyến và Một cửa điện tử liên thông tỉnh đã cung cấp 1.879 dịch vụ công (gồm 589 dịch vụ công mức độ 2; 469 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 821 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4), hệ thống đã tiếp nhận và xử lý 429.130  hồ sơ (trong đó có 25.460 hồ sơ tiếp nhận online, tăng 54% so với năm 2020)... Những kết quả trên đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, hiện nay công tác cải cách hành chính chưa đáp ứng nhu cầu người dân và doanh nghiệp, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Lãnh đạo UBND tỉnh. Việc tham mưu xử lý một số văn bản còn chậm. Chưa theo dõi, đôn đốc, kiểm tra đầy đủ việc thực hiện các quyết định, chỉ thị, thông báo, các văn bản giao việc của UBND tỉnh...

Tổng kết năm 2021, toàn cơ quan có 4/13 tập thể đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc”; 1 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 105/108 cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến”, trong đó 22 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, 14 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Đ/c Nguyễn Hải Nam – Trưởng phòng Nội chính phát biểu

Đ/c Lê Văn Tân – Giám đốc Cổng Thông tin điện tử phát biểu

Đ/c Nguyễn Đình Mỹ - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí dự họp đều thống nhất với các dự thảo báo cáo trình Hội nghị. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã  đã nỗ lực, cộng sự, đoàn kết, phối hợp với các phòng, ban hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị bổ sung thêm cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về văn hóa công vụ, chất lượng tham mưu; thực hiện tốt công tác tham mưu đúng quy định pháp luật; đôn đốc các sở, ngành, địa phương thực hiên các nội dung đã được giao; bổ sung thêm nhân sự cho các phòng chuyên môn...

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đặng Thanh Tùng phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Tùng khẳng định, năm 2021, Văn phòng UBND tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra, đây là một khối lượng công việc lớn với nhiều nội dung quan trọng. Những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh có sự đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh đã tận tâm, tận lực trong thực hiện nhiệm vụ.

Lưu ý trong thực hiện nhiệm vụ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh nhấn mạnh, Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan tham mưu tổng hợp, cán bộ, công chức phải có chính kiến trong tham mưu văn bản. Chánh Văn phòng UBND tỉnh cũng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh khắc phục những tồn tại hạn chế thời gian qua.

Tại Hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2022. Năm 2022, Văn phòng UBND tỉnh phấn đấu đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”; Cơ quan Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An năm 2022 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó, có 02 - 03 cán bộ, công chức đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 15 - 20% cán bộ công chức, viên chức đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 01 đến 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 10 - 12 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh...

Đ/c Đặng Thanh Tùng – Chánh Văn phòng UBND tỉnh trao Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác, tiêu biểu năm 2021

Đ/c Đặng Thanh Tùng – Chánh Văn phòng UBND tỉnh trao Bằng khen cho 01 tập thể và 14 các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2020 – 2021.

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã trao Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác, tiêu biểu năm 2021; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2020-2021.

Các đồng chí lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ, giúp đỡ người nghèo

Hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Nhâm Dần 2022, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh đã quyên góp ủng hộ trên 80 triệu đồng giúp đỡ xã nghèo, người nghèo và phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng.

Quỳnh - Thúy

 
12345678910...
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 63
  • Trong tuần: 7 882
  • Trong tháng: 34 367
  • Tất cả: 677381
Đăng nhập