image banner
Một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ
Lượt xem: 8093

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề là một trong những giải pháp quan trọng nhằm góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhận thức rõ điều này, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp uỷ cơ sở đẩy mạnh nâng cao sinh hoạt chuyên đề trong sinh hoạt Đảng.

Trong những năm qua, các cấp uỷ, chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Hằng năm, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã chú trọng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ chi ủy viên, bí thư chi bộ về kỹ năng, nghiệp vụ công tác đảng. Từ đó, nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng lên. Số đảng viên tham gia sinh hoạt tại chi bộ đạt tỷ lệ cao: trên 98%; 100% các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề, trong đó có hơn 70% số chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề từ 3 đến 4 kỳ/năm; 30% chi bộ tổ chức sinh hoạt từ một đến hai kỳ trong năm. Các buổi sinh hoạt chuyên đề đã phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của mỗi đảng viên trong thảo luận và quyết định những nội dung lãnh đạo của chi bộ. Các đồng chí cấp ủy viên được phân công theo dõi, dự sinh hoạt chéo với các chi bộ; gợi mở cho các chi bộ lựa chọn nội dung sinh hoạt đúng định hướng. Cán bộ chuyên quản đã phát huy tốt vai trò trong theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cấp ủy, chi bộ đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chuyên đề.

Ảnh: Một buổi sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ Phòng 10, Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh

Việc tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của tập thể cấp ủy, chi bộ và cá nhân mỗi đảng viên, tạo được môi trường sinh hoạt đảng dân chủ, thẳng thắn, để mỗi đảng viên tự giác soi mình, thảo luận, trao đổi, không nặng về phê bình, chỉ trích nhau, từ đó, tạo được sự đồng thuận và quyết tâm của đảng viên trong việc đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đây là hình thức sinh hoạt đem lại không khí mới trong sinh hoạt đảng, là một bước đổi mới trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình trong Đảng. Góp phần nâng cao tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Buổi sinh hoạt chuyên đề “Phùng Chí Kiên – nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối, người chỉ huy quân sự lỗi lạc của Đảng” tại Chi bộ Tổ chức – Tuyên giáo, Đảng bộ Cơ quan Tỉnh đoàn

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định như: sinh hoạt chuyên đề ở một số chi bộ còn hình thức, chưa thiết thực; việc lựa chọn nội dung chuyên đề còn chung chung, chưa phải là những nội dung cần thiết, bức xúc cần đưa ra bàn để tìm giải pháp khắc phục. Một số nội dung sinh hoạt chuyên đề chuẩn bị chưa đạt yêu cầu, đảng viên tham gia ý kiến chưa nhiều. Một số báo cáo chuyên đề chưa phân tích, đánh giá đúng, đầy đủ, cụ thể những hạn chế, nguyên nhân nên việc đề ra giải pháp để giải quyết vấn đề chưa rõ...

Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên do nhiều nguyên nhân, cả khách quan và chủ quan, nhưng chủ yếu là nhận thức về yêu cầu, nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề của một số cấp ủy, chi bộ chưa đầy đủ. Việc xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề chưa được quan tâm đúng mức. Công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt của một số chi bộ chưa kỹ. Việc phân công cán bộ, đảng viên chuẩn bị nội dung báo cáo chuyên đề chưa được chú trọng. Phương pháp điều hành sinh hoạt của một số bí thư chi bộ thiếu linh hoạt…

Để góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, đảm bảo ngày càng thiết thực và đi vào chiều sâu, trong thời gian tới, Đảng uỷ Khối tập trung chỉ đạo cấp uỷ, các chi bộ thực hiện tốt các giải pháp chủ yếu sau:

Một là, Cấp uỷ và bí thư chi bộ cần nhận thức đúng về nội dung, chất lượng sinh hoạt chuyên đề

Cấp ủy là hạt nhân đoàn kết, tiêu biểu về năng lực, trí tuệ của chi bộ, cơ quan lãnh đạo của chi bộ giữa hai kỳ đại hội. Bí thư chi bộ là người chủ trì mọi mặt hoạt động của chi ủy, chi bộ, là nhân tố rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng sinh hoạt chuyên đề của chi bộ. Do đó, cấp ủy viên và bí thư chi bộ cần phải nhận thức đúng, có trách nhiệm cao về sinh hoạt chi bộ nói chung và sinh hoạt chuyên đề nói riêng. Cần nắm vững các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, quy trình, nội dung, hình thức, tính chất, yêu cầu của một buổi sinh hoạt chuyên đề có chất lượng; các kỹ năng cần thiết trong chuẩn bị, điều hành sinh hoạt chi bộ...

 Chi bộ MTTQ tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề: "Chuyển đổi số trong công tác mặt trận".

Hai là, xây dựng kế hoạch và lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề

Ngay từ đầu năm khi xây dựng chương trình công tác, cấp uỷ phải đưa vào chương trình nội dung sinh hoạt chuyên đề, xác định cụ thể thời gian, nội dung cho các kỳ sinh hoạt chi bộ, ít nhất một quý phải tổ chức sinh hoạt chuyên đề 1 lần, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ đảng hay đảng viên để chuẩn bị nội dung.

Lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề là khâu quan trọng. Nội dung sinh hoạt chuyên đề rất đa dạng, phong phú, cấp uỷ cơ sở cần định hướng tập trung vào các nhóm vấn đề phù hợp với nhiệm vụ chính trị của chi bộ và trách nhiệm của đảng viên như: tập trung thảo luận sâu một hoặc vài vấn đề bức xúc đặt ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, các vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, về cải cách hành chính, nội dung Học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các giải pháp phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của đảng viên; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên, những nội dung về văn hoá công sở... Việc lựa chọn chuyên đề đúng sẽ giúp đảng viên được phân công tham gia chuẩn bị nắm chắc vấn đề và đảng viên thảo luận sôi nổi, có chất lượng tại cuộc họp. Mặt khác, tùy vào tình hình cụ thể cấp ủy gợi ý cho đảng viên được phân công lựa chọn những vấn đề cụ thể, thiết thực, mang tính thời sự để thảo luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

Ba là, phân công đảng viên chuẩn bị chuyên đề phải chu đáo, kỹ lưỡng.

Trên cơ sở kế hoạch sinh hoạt chuyên đề đã xây dựng, chi ủy mà trực tiếp là đồng chí Bí thư chi bộ cần nắm chắc năng lực, sở trường của từng đảng viên để phân công, giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên đề cho phù hợp theo từng quý. Khuyến khích đảng viên đăng ký nội dung chuyên đề để báo cáo trước chi bộ, từ đó tạo ý thức tự giác cho mỗi cán bộ, đảng viên. Việc trình bày đề dẫn trong mỗi buổi sinh hoạt chuyên đề sẽ giúp đảng viên nâng cao bản lĩnh chính trị, kĩ năng thuyết trình và kiến thức chuyên sâu về xây dựng Đảng.

 Đảng viên được phân công báo cáo phải chuẩn bị bằng văn bản, có trách nhiệm nghiên cứu kỹ đề cương chuyên đề, sưu tầm, thu thập số liệu, tài liệu có liên quan để xây dựng tham luận. Dự thảo chuyên đề phải được thông qua trước chi ủy (bí thư, phó bí thư) trước khi diễn ra sinh hoạt, nơi có điều kiện thì gửi tài liệu cho đảng viên trước khi sinh hoạt chi bộ.

Bốn là, tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề đúng quy định

Bí thư thông báo thời gian, nội dung sinh hoạt chuyên đề và cung cấp bản dự thảo chuyên đề cho đảng viên nghiên cứu trước.Từng đảng viên chủ động nghiên cứu tài liệu để tham gia phát biểu, thảo luận trong cuộc họp. Trong sinh hoạt chuyên đề, bí thư chi bộ là người chủ trì hội nghị; người được phân công chuẩn bị trình bày dự thảo chuyên đề trước chi bộ, báo cáo chuyên đề phải ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ. Chủ trì hội nghị định hướng, gợi ý và điều hành thảo luận. Cần phát huy dân chủ trong thảo luận, khuyến khích đảng viên phát biểu nhằm tạo bầu không khí thực sự dân chủ, cởi mở, công tâm, khách quan để mỗi đảng viên mạnh dạn nêu nhận thức của bản thân đối với chuyên đề và tác dụng của chuyên đề đối với bản thân, đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo chuyên đề, đồng thời đề xuất các biện pháp trong công tác lãnh đạo của chi bộ.

Sau sinh hoạt chuyên đề, đảng viên được phân công báo cáo chuyên đề tiếp thu các ý kiến thảo luận của đảng viên và kết luận của chủ trì hội nghị hoàn chỉnh chuyên đề. Cấp ủy duyệt lần cuối trước khi ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện.  

Năm là, tăng cường công kiểm tra, giám sát, đánh giá giữa các chi bộ đối với sinh hoạt chuyên đề

Đây là vấn đề thuộc về nguyên tắc, đồng thời là nhân tố bảo đảm cho sinh hoạt chuyên đề được tiến hành đúng hướng, chất lượng sinh hoạt chuyên đề ngày càng cao, kịp thời phát hiện những khuyết điểm, hạn chế để có biện pháp khắc phục. Sau mỗi buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí chủ trì cuộc họp cần có nhận xét, đánh giá chi tiết, cụ thể những ưu, khuyết điểm của đảng viên được phân công xây dựng chuyên đề.

 Sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề là những hoạt động cần thiết để nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, là yêu cầu bắt buộc đối với các chi bộ. Do vậy, việc duy trì nền nếp sinh hoạt chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ gắn với chuyên môn, hình thức tổ chức thích hợp, thời gian hợp lý sẽ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, khắc phục những vấn đề ngại nói, không nói và sợ nói của đảng viên, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và góp phần xây dựng chi bộ vững mạnh./.

                                                      Lê Thị Kim Oanh (UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo ĐUK)

                                                

 

1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 1104
  • Trong tuần: 10 847
  • Trong tháng: 72 719
  • Tất cả: 600529
Đăng nhập