image banner
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY, MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH NGHỆ AN

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY,

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH NGHỆ AN

(Quy định số 603-Q Đ/TU ngày 10/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

-----

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI;

- Căn cứ Quy định số 293 QĐ/TW, ngày 23/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương  Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố,

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An như sau:

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

Điều 1. Vị trí

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An (sau đây gọi tắt là Đảng ủy Khối) là cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy Nghệ An và là cấp ủy cấp trên trực tiếp của các tổ chức cơ sở đảng trong Khối.

Điều 2: Chức năng

Lãnh đạo các tổ chức đảng trong khối thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, gắn xây dựng cơ quan, đoàn thể trong khối vững mạnh; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong khối.

II. NHIỆM VỤ

Điều 3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đề cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt chức năng tham mưu, nghiên cứu, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 - Tham gia với lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị; đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh những vấn đề cần thiết nhằm thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị trong khối.

Điều 4. Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

- Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong khối thực hiện tốt công tác giáo dục chính, tư tưởng; tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phổ biến, quán triệt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.

- Giáo dục nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm trong công tác cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức, năng lực hoạt động thực tiễn, ý thức tổ chức kỷ luật cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.

- Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật; đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đảm bảo ổn định tư tưởng, nội bộ đoàn kết, thống nhất.

Điều 5. Lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng tổ chức cơ sở đảng thuộc khối trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên.

- Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện đúng Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về tổ chức sinh hoạt đảng; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm tốt công tác quản lý đảng viên.

- Bồi dưỡng cấp ủy viên cơ sở, chăm lo công tác phát triển đảng viên, thực hiện công tác khen thưởng và kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên theo quy định.

Điều 6. Lãnh đạo công tác cán bộ

- Lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ; lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên của Đảng bộ Khối thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, quyết định về công tác cán bộ theo phân cấp quản lý.

- Tham gia ý kiến về đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, giới thiệu ứng cử đối với đảng viên thuộc Đảng bộ Khối là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý.

- Tham gia với các ban xây dựng đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh về công tác cán bộ và quản lý cán bộ đối với cấp uỷ viên thuộc diện Đảng uỷ Khối quản lý.

- Quyết định hoặc đề nghị với Tỉnh uỷ quyết định về tổ chức bộ máy và cán bộ chuyên trách công tác đảng của Đảng uỷ Khối theo phân cấp quản lý.

Điều 7. Lãnh đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát

- Lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát; giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ vững đoàn kết nội bộ.

- Chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những biểu hiện vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bè phái, suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội khác trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Điều 8. Lãnh đạo các đoàn thể

- Lãnh đạo, chăm lo xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh, hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệ của các đoàn thể, tích cực tham gia xây dựng Đảng, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo trực tiếp Hội cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh, Công đoàn viên chức Nghệ An về phương hướng, nhiệm vụ, tư tưởng, tổ chức, cán bộ.

- Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong khối thực hiện tốt các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng các đoàn thể.

Điều 9. Lãnh đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy trực thuộc thực hiện đúng các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điều 10. Cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối

- Đảng uỷ Khối được thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc gồm: văn phòng, ban tổ chức, ban tuyên giáo và cơ quan uỷ ban kiểm tra.

- Đảng uỷ Khối là tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, được trang bị cơ sở vật chất, phương tiện làm việc theo quy định. Uỷ ban kiểm tra và các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng uỷ Khối có quy chế hoạt động do Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối ban hành, có con dấu để phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Điều 11. Biên chế cán bộ chuyên trách

Biên chế cán bộ chuyên trách của Đảng uỷ Khối từ 15 đến 20 người.

IV. QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 12: Đối với Tỉnh ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy

- Định kỳ 6 tháng một lần, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối để nghe báo cáo tình hình TCCS đảng và đảng viên; cho ý kiến chỉ đạo nhiệm vụ công tác của Đảng bộ Khối trong thời gian tiếp theo.

- Đảng ủy Khối thực hiện sự hướng dẫn, kiểm tra của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy về chuyên môn, nghiệp vụ và đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

-Trường hợp xem xét, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với đảng viên thuộc Đảng bộ Khối là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý, trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy lấy ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đối với đảng viên được xem xét.

- Khi tiến hành kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đảng viên trong Đảng bộ Khối, các đoàn kiểm tra do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy thành lập có sự tham gia của đại diện Đảng ủy Khối. Trường hợp không có đại diện Đảng ủy Khối tham gia đoàn kiểm tra, khi tổ chức hội nghị thông qua dự thảo kết luận kiểm tra mời đại diện Đảng ủy Khối tham dự.

Điều 13: Đối với Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán cán sự đảng UBND tỉnh

- Đảng đoàn HĐND tỉnh phối hợp với Đảng ủy Khối trong công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo việc kiểm  tra, giám sát tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng ủy Khối thực hiện các nghị quyết do HĐND tỉnh đề ra.

- Ban cán sự đảng UBND tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trong công tác xây dựng Đảng, quản lý cán bộ đảng viên, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Tập trung nội dung cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước. Gắn hoạt động thanh tra thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức, viên chức với kiểm tra, giám sát đảng viên.

- Hằng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối làm việc tập thể với Ban cán sự đảng UBND tỉnh đánh giá hiệu quả phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; đánh giá chất lượng hoạt động chuyên môn, chất lượng tổ chức đảng trong các sở, ban, ngành cấp tỉnh để mỗi bên có đủ thông tin cần thiết phục vụ quá trình lãnh đạo tiếp theo, đồng thời thực hiện tốt việc phân loại thi đua ngành và tổ chức cơ sở đảng.

Điều 14. Đối với ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị có tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối (gọi chung là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị)

1. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong các cơ quan, đơn vị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, gắn xây dựng cơ quan, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị vững mạnh.

- Định kỳ 6 tháng một lần, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thông báo tình hình thực hiện và chương trình nhiệm vụ chính trị sắp tới của cơ quan, đơn vị cho Đảng ủy Khối. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo cấp ủy cơ sở lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phát huy trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao nhằm nâng cao hiệu quả công tác trong các cơ quan, đơn vị.

- Đảng uỷ Khối góp ý kiến với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về những vấn đề cần thiết nhằm thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị trong khối.

2. Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

- Đảng ủy Khối phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; phổ biến, quán triệt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm tốt công tác tư tưởng, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong cơ quan, đơn vị.

- Đảng ủy Khối triển khai quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đến cán bộ chủ chốt đảng uỷ, chi ủy trực thuộc, khi cần thiết đến đội ngũ trưởng phòng (tương đương) thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các đơn vị thuộc khối.

- Cấp ủy cơ sở, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trực tiếp tổ chức, quán triệt nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị.

3. Về công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên

- Lãnh đạo các cơ quan đơn vị tham gia với Đảng ủy Khối thực hiện tốt nhiệm vụ đổi mới, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên, chất lượng sinh  hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Thực hiện tốt chủ trương bí thư cấp ủy trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đồng thời là người đứng đầu  cơ quan, đơn vị.

- Định kỳ 6 tháng một lần, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thông báo tình hình, chủ trương công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối để lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp, gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị với công tác xây dựng Đảng.

4. Về công tác cán bộ

- Lãnh đạo cơ quan, đơn vị xin ý kiến tham gia bằng văn bản của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khi thực hiện quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, kỷ luật đối với cấp ủy viên do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý.

 - Trong quá trình các cơ quan, đơn vị tiến hành quy trình đề bạt, bổ nhiệm cán bộ cấp trưởng, phó phòng (tương đương) thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, nếu phát hiện vấn đề về tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, tư cách đảng viên được xem xét đề bạt, bổ nhiệm, Đảng ủy Khối có ý kiến bằng văn bản gửi lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xử lý trước khi quyết định.

5. Về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại tố cáo, kỷ luật tổ chức, cá nhân

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và lãnh đạo cơ quan, đơn vị phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kỷ luật tổ chức, cá nhân. Khi tiến hành kiểm tra, giám sát, khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm hoặc khi có vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên trong cơ quan, đơn vị thì thông báo cho nhau để phối hợp xử lý.

6. Về lãnh đạo các đoàn thể

Đảng ủy Khối phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chăm lo xây dựng các đoàn thể vững mạnh, hoạt động đúng với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và điều lệ của mỗi tổ chức đoàn thể. Phát huy và tạo điều kiện cho các đoàn thể tăng cường công tác giáo dục rèn luyện đoàn viên, hội viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan mạnh, ngành mạnh.

Điều 15. Đối với các huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

- Đảng ủy Khối và các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy phối hợp trong công tác xây dựng Đảng, quản lý cán bộ, đảng viên.

- Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cung cấp thông tin cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Khối trong thực hiện nhiệm vụ được giao hoặc trong sinh hoạt nơi cư trú, giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đánh giá đúng chất lượng đảng viên, từ đó có biện pháp chỉ đạo phù hợp nhằm tăng cường công tác quản lý đảng viên, phát huy tốt trách nhiệm đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

  Điều 16. Căn cứ Quy định này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành quy chế làm việc, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho văn phòng, các ban Đảng ủy.

Khi cần thiết, Đảng uỷ Khối và các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trong khối xây dựng chương trình phối hợp cụ thể để thực hiện tốt Quy định này. Hàng năm (hoặc đột xuất) Đảng uỷ Khối và các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy có thể tổ chức cuộc họp hoặc trao đổi bằng văn bản về những nội dung liên quan đến việc thực hiện Quy định.

Điều 17.  Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Văn phòng và các ban Tỉnh ủy, các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các đơn vị có tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối có trách nhiệm thi hành Quy định này.

Quy định có hiệu lực từ ngày ký, thay thế Quy định số 491- QĐ/TU, ngày 8 tháng 7 năm 2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ làm việc của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An và Quy định số 14- QĐ/TU, ngày 23 tháng 9 năm 1998 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về mối quan hệ làm việc giữa Đảng ủy các cơ quan Dân - Chính - Đảng với đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh; huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc./.

 

 

 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(Đã ký)

Nguyễn Đắc Vinh

 

 


Video clip
  • Ủy viên BTV Tỉnh ủy Nguyễn Thị Kim Chi nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 1086
  • Trong tuần: 10 829
  • Trong tháng: 72 701
  • Tất cả: 600511