image banner
 • Nhìn lại sự kiện 30 năm Liên Xô tan rã: Sức sống của những bài học mất còn thể chế

  Tròn 30 năm trước, sự sụp đổ của một phần của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu cuối những năm 80 đầu những năm 90 của thế kỷ XX là một sự kiện đặc biệt gây chấn động toàn thế giới, làm thay đổi căn bản trật tự thế giới, là một tổn thất hết sức to lớn và nặng nề của những người cộng sản trong quá trình hiện thực hóa học thuyết Mác - Lênin vào con đường phát triển của đất nước. Mặc dù vậy, con đường phát triển của đất nước từ Việt Nam và tiến lên phía trước và không gì cản được.

 • Một số vấn đề về đối tác, đối tượng trong tình hình mới hiện nay

  Xác định đối tác, đối tượng trong quan hệ quốc tế luôn là vấn đề nhạy cảm, quan trọng đối với các quốc gia - dân tộc. Trong hơn 35 năm đổi mới đất nước, việc nhận diện đối tác, đối tượng, xử lý mối quan hệ giữa đối tác, đối tượng luôn được Đảng ta quan tâm, chú trọng. Đây chính là cơ sở để Việt Nam hoạch định đường lối đối ngoại, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

 • Tin giả, hiểm họa thật

  Tin giả như một loại virus độc hại, nó xâm nhập, gây rối dư luận, gây rối lòng tin, thậm chí làm khủng hoảng niềm tin...

 • 30 năm Liên Xô sụp đổ và bài học về quản lý văn hóa, tư tưởng: “Ngọn lửa nhỏ” thiêu rụi cả nền báo chí

  Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Đảng bộ Khối giới thiệu cùng bạn đọc những thông tin, tư liệu về sự sụp đổ của Liên Xô và bài học về quản lý văn hóa, tư tưởng. Bài viết được đăng trên báo Quân đội nhân dân điện tử (qdnd.vn)

 • Những yếu tố tác động đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

  Ngày 22-10-2018, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW, về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nghị quyết khẳng định, đây là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Nhận diện những yếu tố tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ này là việc làm cần thiết để thấy rõ hơn những thuận lợi, khó khăn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

 • Bài viết của Tổng Bí thư - Tài liệu nổi bật về quan điểm lý luận CNXH ở Việt Nam

  “Bài viết không phải là sự dẫn dắt, mà là một tham chiếu lý luận trong việc hoạch định phương hướng, đóng góp các bài học cho các nước khác đi lên CNXH với những kết quả và đặc thù riêng”

 • Chiêu lật mặt của những kẻ lái buôn thuật ngữ

  Vì động cơ chống phá Đảng, Nhà nước mà một số đối tượng cơ hội chính trị, bất mãn, thù địch luôn tìm mọi thủ đoạn, “đánh tráo khái niệm” nhằm vu cáo, đổ lỗi cho chế độ của Việt Nam. Và lần này, sau hàng loạt sai phạm của một số cán bộ ngành y tế bị cơ quan chức năng điều tra, xử lý, các đối tượng này tiếp tục quay sang công kích chế độ.

 • Khắc phục tình trạng lười học, ngại học lý luận chính trị

   “Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị...” là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị mà Đảng đã chỉ ra. Do đó, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng tiếp tục xác định phải “Khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên”.

 • Nhận diện và chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ trương lớn của Đảng, là yêu cầu cấp thiết của thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Trong đó, việc nhận diện, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - mô hình kinh tế sáng tạo riêng có của Đảng Cộng sản Việt Nam là một trong những yêu cầu, nhiệm vụ và là trách nhiệm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên góp phần giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

 • Nâng cao đạo đức công vụ, đảng viên

  Đạo đức là “nền tảng”, là “cái gốc” để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Tập trung xây dựng Đảng về đạo đức là vấn đề hết sức quan trọng, coi là một trong mười nhiệm vụ trọng tâm Đại hội XIII của Đảng được phát triển phù hợp với thực tiễn và đáp ứng nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế. 

Video clip
 • Ủy viên BTV Tỉnh ủy Nguyễn Thị Kim Chi nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
 • Đang online: 15
 • Hôm nay: 113
 • Trong tuần: 2 810
 • Trong tháng: 10 831
 • Tất cả: 34219