image banner
Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính
Lượt xem: 64

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02- NQ/ĐUK ngày 12/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 14/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Chương trình hành động số 29- Ctr/ĐUK ngày 03/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021- 2030, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn vị, ngày 10/5/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Chỉ thị số 01- CT/ĐUK về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn vị”. Chỉ thị nêu rõ: Trong những năm qua, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và của Đảng bộ. Tuy nhiên, việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác cải cách hành chính của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt các nội dung sau đây:

Thứ nhất: Thường xuyên tổ chức triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính cho cán bộ, đảng viên. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn vị.

Thứ hai: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên từng nội dung tại cơ quan, đơn vị. Tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện các thủ tục hành chính, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân liên quan.

Thứ ba: Thường xuyên kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên (chú trọng kiểm tra đột xuất, giám sát thường xuyên) trong thực hiện cải cách hành chính; kiểm tra việc khắc phục các tồn tại, hạn chế theo kết luận của các cấp có thẩm quyền về thực hiện cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị.

Thứ tư: Tập trung xử lý tổ chức đảng theo Quy định số 07- QiĐ/TW ngày 28/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về “Xử lý kỷ luật tổ chức đảng” nhất là vi phạm trong phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính. Vi phạm trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện cải cách hành chính. Vi phạm trong thực hiện kiểm tra, giám sát; khắc phục tồn tại, hạn chế không triệt để theo kết luận của các cấp có thẩm quyền về cải cách hành chính. Xử lý đảng viên vi phạm theo Quy định số 102- QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về “Xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm”, tăng cường xử lý vi phạm trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính;vi phạm đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết công việc, giải quyết thủ tục hành chính. Vi phạm trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương; quy định, quy chế của cơ quan, đơn vị theo đúng thẩm quyền Quy định số 22- QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về “Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng”.

Thứ năm: Cấp ủy đảng, người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo chuyên môn đưa nội dung kết quả thực hiện cải cách hành chính vào chỉ tiêu thi đua, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hàng năm.

Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở có trách nhiệm quán triệt, phổ biến Chỉ thị này đến chi bộ để triển khai thực hiện có hiệu quả trong toàn Đảng bộ.

                                                                                       Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối 

1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 361
  • Trong tuần: 5 183
  • Trong tháng: 13 684
  • Tất cả: 72697
Đăng nhập