image banner
Năm 2023, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao

Ngày 1/3/2023, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 11- NQ/ĐUVP về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Theo đó, chủ đề công tác năm 2023 của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh là: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND, của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; tăng cường kỷ cương, kỷ luật; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”.

Nghị quyết đặt ra các mục tiêu: Triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện và tạo sự chuyển biến rõ nét về công tác xây dựng Đảng gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Xây dựng tập thể đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy chế làm việc của cơ quan. Tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy chi bộ, chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị và tư tưởng. Thực hiện tốt công tác dân vận theo Đề án số 04-ĐA/TU ngày 1/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp: Lãnh đạo cấp ủy các chi bộ và cán bộ, đảng viên phối hợp tốt với các Sở, ngành thực hiện rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị theo mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, tham mưu báo cáo đánh giá kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020 -2025 đảm bảo chất lượng.

Lãnh đạo chuyên môn xây dựng và thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chương trình, kế hoạch công tác năm 2023; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Phối hợp tốt với các ngành, địa phương tham mưu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025 và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2020 -2025 của tỉnh đạt kết quả cao…

Đồng thời, tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện công tác cải cách hành chính; bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, đơn vị; tăng cường các giải pháp kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Kiện toàn sắp xếp lại bộ máy, xây dựng Đề án vị trí việc làm của công chức Văn phòng UBND tỉnh để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, cải cách thủ tục hành chính…

Triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đúng tiến độ và có hiệu quả. Quan tâm kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên; thi hành kỷ luật Đảng đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định. Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; cải cách hành chính gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu…

Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh giao các cấp ủy căn cứ chức năng nhiệm vụ chính trị được giao xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết hiệu quả, đảm bảo chất lượng. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thực hiện kiểm tra, giám sát các chi bộ và cán bộ, đảng viên thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định.

PT (Tổng hợp)

 

Video clip
  • Ủy viên BTV Tỉnh ủy Nguyễn Thị Kim Chi nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 43
  • Hôm nay: 910
  • Trong tuần: 16 331
  • Trong tháng: 50 756
  • Tất cả: 305651