image banner
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2012 - 2017.
Lượt xem: 124

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

TỈNH NGHỆ AN

***

Số: 02 CTr/DCTTP Vinh, ngày 28 tháng 5 năm 2012
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Tỉnh

lần thứ XI nhiệm kỳ 2012 - 2017.

------------------------


Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2012- 2017. Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Tỉnh xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cụ thể như sau

I. MỤC TIÊU:

1. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức trẻ giàu lòng yêu nước, có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị, có ý thức chấp hành pháp luật, có kỹ năng công tác tốt, có bản lĩnh hội nhập, gìn giữ văn hóa dân tộc.

2. Thực hiện tốt phong trào nâng cao năng lực tham mưu, trách nhiệm thực thi công vụ, tham gia có hiệu quả công tác cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ đoàn viên có ý thức đạo đức công vụ chuẩn mực, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị.

3. Đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động, nâng cao phương thức lãnh đạo, chỉ đạo gắn với hiệu quả các phong trào thanh niên, xây dựng các mô hình hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn tại cơ sở.


II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ:

1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, có bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam.

- Chỉ đạo các Tổ chức cơ sở Đoàn tổ chức cho ĐVTN nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đoàn khối lần thứ VI, xây dựng các chương trình hành động cụ thể, tổ chức triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị dành cho Đoàn viên giai đoạn 2012 – 2017.

- Đổi mới phương thức và hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn; chú trọng nội dung giáo dục về chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống, nâng cao thể chất và đời sống văn hóa tinh thần của thanh niên. Giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hoá, vì cộng đồng cho ĐVTN.

- Định hướng thanh niên nhận thức sâu sắc và thực hiện tốt các nội dung về Đạo đức công vụ, thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở, nơi công cộng.

- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của các tổ chức cơ sở Đoàn và cá nhân rèn luyện của ĐVTN với các hình thức tổ chức cụ thể, phong phú, mang màu sắc thanh niên.

- Chỉ đạo các Tổ chức cơ sở Đoàn đổi mới cách thức giáo dục trực quan, sinh động, tham quan tìm hiểu các chứng tích lịch sử, các di tích lịch sử văn hóa, dâng hương, dâng hoa, làm lễ báo công, mít tinh, tuyên dương, tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình thông qua tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước.

- Xây dựng và ban hành Nghị quyết về “Đoàn viên công chức trẻ nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, xây dưng ý thức đạo đức công vụ trong giai đoạn hiện nay”.


2. Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn nhất là về phẩm chất đạo đức năng lực công tác, ý thức trách nhiệm; xây dựng hình mẫu người cán bộ Đoàn trong giai đoạn mới có đạo đức, tác phong nhanh nhẹn, gần gũi với ĐVTN, gắn bó với cơ sở, có trí tuệ và năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn.

- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp chỉ đạo của Đoàn gắn với đặc điểm của từng đơn vị và phù hợp với các thành phần thanh niên, gắn thực tiễn, tránh hình thức. Thường xuyên nghiên cứu, thử nghiệm các mô hình mới để nhân rộng cho cơ sở. Chú trọng công tác thi đua khen thưởng gắn với thực chất phong trào.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo niềm tin và động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho ĐVTN. Làm tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng. Phát động đợt thi đua trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam nhân các ngày lễ lớn trong nhiệm kỳ, đặc biệt là dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam(3.2.1930 - 3.2.2015).

- Quán triệt trong Đảng viên trẻ toàn khối thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Xác định và phát huy vai trò của cán bộ đảng viên công chức trẻ trong việc nắm bắt các vấn đề phản biện xã hội.

- Xây dựng và ban hành Nghị quyết về một số giải pháp chấn chỉnh hoạt động công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên khối các cơ quan Tỉnh”.

- Hàng năm tổ chức các lớp tập huấn cán bộ Đoàn trang bị những kiến thức, kỹ năng và triển khai các nội dung hoạt động mới cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở.

- Chủ động tham mưu với Đảng về những chủ trương, giải pháp đối với công tác thanh niên. Trong nhiệm kỳ, mỗi cơ sở Đoàn tham mưu cho Cấp ủy ban hành ít nhất 01 nghị quyết về công tác thanh niên, duy trì chề độ định kỳ làm việc với cấp ủy (02 kỳ /năm); tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng trong từng cơ quan, đơn vị. Ban hành các nội dung, giải pháp để nâng cao chất lượng tham gia xây dựng Đảng của các Tổ chức cơ sở Đoàn và Đoàn viên

Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đoàn Khối chủ động đăng ký làm việc với các cấp ủy cơ sở, để cùng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, giúp tổ chức Đoàn cơ sở phát triển vững mạnh toàn diện.

3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả hai phong trào Năm xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”

3.1. Tập trung nâng cao năng lực, chất lượng công tác tham mưu, trách nhiệm thực thi công vụ, tham gia có hiệu quả công tác cải cách hành chính của tổ chức Đoàn và Đoàn viên thanh niên tại cơ sở.

- Phát huy mạnh mẽ vai trò của cán bộ công chức trẻ thực hiện xung kích trong công tác tham mưu, đi đầu thực hiện cải cách hành chính, nghiên cứu khoa học. Chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp để thanh niên xung kích thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, quan tâm ứng dụng hiệu quả các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, các mô hình, công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác với các giải pháp, kết quả cụ thể. Khuyến khích các sáng tạo mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, có tính nhân rộng trong toàn Đoàn.

- Xây dựng các mô hình cải cách hành chính với sự tham gia của cán bộ, công chức trẻ là Đoàn viên, Thanh niên. Khuyến khích các tổ chức cơ sở Đoàn xung kích trong ứng dụng công nghệ thông tin tham gia công tác điều hành, quản lý nhà nước. Động viên, phát huy ý tưởng, các sáng kiến cải tiến quy trình quản lý và xử lý công việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Xây dựng và ban hành Nghị quyết về “Đoàn viên công chức trẻ tham gia cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay”.

3.2. Đẩy mạnh phong trào học tập, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng xã hội cho Đoàn viên thanh niên.

- Phát động phong trào học tập, thường xuyên tổ chức các Hội thảo khoa học, diễn đàn, tọa đàm, nhằm đẩy mạnh việc học tập kiến thức, kỹ năng mới, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ công chức trẻ, nâng cao trình độ nhận thức chính trị, chuyên sâu ngành nghề được đào tạo và học các ngành học bổ trợ. Phát huy vai trò xung kích, tiên phong chủ động hội nhập quốc tế. Quan tâm bồi dưỡng bản lĩnh và sự tự tin trong hội nhập, chuẩn bị hành trang, nhất là kỹ năng xã hội, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học, kiến thức về nền văn hóa các dân tộc, quốc gia trên thế giới.

- Tích cực đề xuất với lãnh đạo cơ quan, đơn vị về các chính sách liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của thanh niên trong việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

3.3. Tổ chức tốt các hoạt động trong phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, các hoạt động tình nguyện

- Tổ chức sâu rộng cuộc vận động xây dựng văn minh, văn hóa công sở. Xây dựng cơ quan Xanh, sạch, đẹp”, tổ chức cho Đoàn viên ký cam kết không vi phạm các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.

- Thường xuyên tổ chức và tổ chức tốt các hoạt động tập huấn kỹ năng nghiệp vụ, các hội thi văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần. Hàng năm, duy trì tổ chức 02 giải thể thao của Đảng bộ và Đoàn Khối các cơ quan Tỉnh.

- Xây dựng các đội xung kích an ninh phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, đội tuyên truyền phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội.

- Tập trung thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, nâng cao chất lượng các hoạt động kết nghĩa Tổ chức cơ sở Đoàn với các đơn vị lực lượng vũ trang, chú trọng việc kết nghĩa, giúp đỡ các cơ sở miền núi, hải đảo, vùng khó khăn. Đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn.

- Triển khai có hiệu quả Tháng Thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hàng năm. Khuyến khích các đơn vị đăng ký tham gia đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội tại các xã miền núi và theo định hướng của Đoàn khối. Trong nhiệm kỳ, phấn đấu xây dựng 01 công trình thanh niên giúp đỡ xã nghèo vùng miền núi biên giới.

- Thường xuyên duy trì các đội Thanh niên tình nguyện chuyên sâu, quan tâm việc chuyển giao tiến bộ KHKT thông qua các hoạt động tập huấn nâng cao kiến thức, tập huấn về ứng dụng khoa học kỹ thuật, hỗ trợ cây giống con giống, hướng dẫn xây dựng mô hình nông, lâm, ngư nghiệp kết hợp.

4. Quan tâm công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên, nhi đồng

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bị nhiễm chất độc màu da cam, vận động mỗi tổ chức cơ sở Đoàn đảm nhận 01 em có hoàn cảnh khó khăn trong suốt nhiệm kỳ.

- Tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoặc phối hợp với Công đoàn tổ chức các hoạt động vui chơi bổ ích, mang tính giáo dục nhân các dịp lễ, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu, tổng kết, khai giảng năm học,…Đoàn Khối hàng năm tổ chức Liên hoan “Con ngoan - Trò giỏi - Cháu Bác Hồ kính yêu”, tuyên dương các em HSG là con của cán bộ đảng viên trong Đảng bộ Khối CCQ Tỉnh.

5. Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo

- Chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành các nghị quyết, đề án, chỉ thị về công tác thanh niên trong Đảng bộ.

- Các cơ sở Đoàn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động trong việc triển khai tại cơ sở; tổ chức sơ, tổng kết để nhân diện rộng các điển hình trong quá trình tổ chức hoạt động.

- Đổi mới mạnh mẽ phong cách làm việc và phương pháp công tác của cán bộ Đoàn với yêu cầu chung nhất: Xây dựng hình mẫu cán bộ Đoàn trong đoàn viên công chức, tôn trọng thanh niên, gần gũi thanh niên và có tinh thần trách nhiệm cao.

- Đổi mới công tác thông tin trong hệ thống Đoàn theo hướng cắt giảm văn bản hành chính. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, đảm bảo khen thưởng đúng người, đúng việc, có tác dụng nêu gương và cổ vũ phong trào thanh niên.

- Duy trì nghiêm túc chế độ làm việc của BCH, BTV, tăng cường và nâng cao chất lượng kiểm tra, nâng cao chất lượng hoạt động của UBKT. Thực hiện chế độ kiểm tra định kỳ đối với cơ sở 2 lần/năm, thực hiện chế độ định kỳ làm việc với cấp ủy cơ sở. Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp, xây dựng từ cơ sở cho vai trò điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo của Đoàn Khối.

III. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

Các tổ chức cơ sở Đoàn triển khai tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội, gắn với xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết hoàn thành trước ngày 05/08/2012.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành căn cứ chức năng, nhiệm vụ để tham mưu cho Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Tỉnh kiểm tra, đôn đốc thực hiện tốt chương trình hành động này trong toàn Đoàn./.

Nơi nhận:

- BTV Đ.ủy, Tỉnh Đoàn (b/c);

- Các đ/c UVBCH Đoàn Khối;

- Các TCCS Đoàn;

- Lưu: VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

Nguyễn Văn Thanhimage advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 458
  • Trong tuần: 3 721
  • Trong tháng: 16 372
  • Tất cả: 120850
Đăng nhập